Wspólnota Pasterzy Chrystusa

PRZEWODNIK PO MODLITWIE

Wydawnictwa Pasterzy Chrystusa
China, Indiana

 

Przewodnik po Modlitwie Wspólnoty Pasterzy Chrystusa jest wydawany przez Wydawnictwa Pasterzy Chrystusa, filię Duchowieństwa Pasterzy Chrystusa, P.O. Box 627, Madison, Indiana 47250 USA.

Imprimatur: Kazimierz Gurda
WIKARIUSZ GENERALNY
Kuria Diecezjalna Kielecka

Założyciel Duchowieństwa Pasterzy Chrystusa:
Ksiądz Edward J. Carter, Zgromadzenie Jezusowe

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

            Shepherds of Christ Ministry
            P.O. Box 627
            China, Indiana 47250 USA
            bezpłatny numer telefonu: 1-888-211-3041
            telefon: 1-
812-273-8405

            faks: 1-
812-273-3182
            http://www.SofC.org 

Wydano zezwolenie na niekomercyjne powielenie bez prawa przepisania lub edycji tekstu. 

 


 

Spotkania Grupy Modlitewnej Forma Modlitwy

Podaną poniżej formułą modlitwy należy kierować się na spotkaniach grup modlitewnych Zgromadzenia Pasterzy Chrystusa.  Wszystkie modlitwy, nie tylko te odmawiane szczególnie za duszpasterzy, powinny zawierać prośby o spełnienie wszystkich potrzeb kapłanów na całym świecie.

1.  Hymny. Hymny można śpiewać w każdej chwili podczas części modlitewnej spotkania. 

2.  Modlitwa do Ducha Świętego. Przybądź, Duchu Święty, wszechmocny Ożywicielu, Boże miłości, któryś napełnił łaską Dziewicę Maryję, któryś cudownie przemienił serca Apostołów, któryś obdarzył męczenników cudownym heroizmem, przyjdź, aby nas uświęcić. Oświeć nasze umysły, umocnij naszą wolę, oczyść nasze sumienia, sprostuj nasze sądy, zapal nasze serca i nie dozwól, byśmy się kiedy sprzeciwili Twoim natchnieniom. Amen.  

3.  Różaniec. 

4.  Salve Regina (Witaj Królowo). Witaj królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen. 

5.  Memorare. Pomnij, o Najdobrotliwsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. 

6.  Siedem Zdrowaś Mario na cześć Siedmiu Boleści Matki Bożej. Matka Boska obiecała szczególne łaski tym, którzy codziennie odmówią tę modlitwę. Wśród danych im obietnic jest przyrzeczenie szczególnej pomocy w godzinie śmierci, łącznie z ukazaniem im swego oblicza. Te siedem boleści to:

          (1)   Pierwsza boleść: Przepowiednia Symeona (Zdrowaś Mario)
(2)   Druga boleść: Ucieczka do Egiptu (Zdrowaś Mario)
(3)   Trzecia boleść: Pozostawienie Jezusa w świątyni (Zdrowaś Mario)
(5)   Piąta boleść: Śmierć Jezusa na krzyżu  (Zdrowaś Mario)
(6)   Szósta boleść: Zdjęcie Jezusa z krzyża i złożenie w ramionach Matki (Zdrowaś Mario)
(7)   Siódma boleść: Pogrzebanie Jezusa (Zdrowaś Mario) 

7.  Litania do Najświętszej Marii Panny

     Kyrie Elejson
            Chryste elejson
     Kyrie elejson. Chryste usłysz nas
           
Chryste wysłuchaj nas.
     Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
     Synu, Odkupicielu świata, Boże,
             
zmiłuj się nad nami.
     Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
     Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

     Święta Mario, módl się za nami. (powtarzać po każdej inwokacji)
     Święta Boża Rodzicielko,
     Święta Panno nad pannami,
     Matko Chrystusowa,
     Matko Kościoła,
     Matko łaski Bożej,
     Matko nieskalna,
     Matko najczystsza,
     Matko dziewicza,
     Matko nienaruszona,
     Matko najmilsza,
     Matko przedziwna,
     Matko dobrej rady,
     Matko Stworzyciela,
     Matko Zbawiciela,
     Panno roztropna,
     Panno czcigodna,
     Panno wsławiona,
     Panno można,
     Panno laskawa,
     Panno wierna,
     Zwierciadło sprawiedliwości,
     Stolico mądrości,
     Przyczyno naszej radości,
     Przybytku Ducha Świętego,
     Przybytku chwalebny,
     Przybytku sławny pobożności,
     Różo duchowna,
     Wieżo Dawidowa,
     Wieżo z kości słoniowej,
     Domie złoty,
     Arko przymierza,
     Bramo niebieska,
     Gwiazdo zaranna,
     Uzdrowienie chorych,
     Ucieczko grzesznych,
     Pocieszycielko strapionych,
     Wspomożenie wiernych,
     Królowo Aniołów,
     Królowo Patriarchów,
     Królowo Proroków,
     Królowo Apostołów,
     Królowo Męczenników,
     Królowo Wyznawców,
     Królowo Dziewic,
     Królowo Wszystkich Świętych,
     Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
     Królowo Wniebowzięta,
     Królowo Różańca świętego,
     Królowo pokoju,
     Królowo Polski,

     Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
     Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
     Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 

     Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Marii, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

     Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać Panno chwalebna i błogosławiona. Amen. 

8.  Modlitwa do Św. Józefa. O święty Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty Oblubieńcze Maryi, który całe życie wypełniając wiernie swoje obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny Nazaretańskiej, weź w swoją opiekę tych, którzy z ufnością się do Ciebie zwracają. Ty znasz nasze potrzeby, troski, nadzieje; zwracamy się do Ciebie, wiedząc, że nas zrozumiesz i otoczysz opieką. Ty również przeżywałeś chwile próby, doświadczenia i niepokoju. Lecz nawet wśród rozlicznych zajęć codziennego życia dusza Twoja znajdowała głęboki spokój i radość w zjednoczeniu z Synem Bożym i Matką Jego Maryją, Twojej pieczy powierzonym. Amen (Papież Jan XXIII)

9.  Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, obietnice Najświętszego Serca

     Kyrie Elejson
            Chryste elejson
     Kyrie elejson. Chryste usłysz nas
           
Chryste wysłuchaj nas.
     Ojcze z nieba, Boże,
            zmiłuj się nad nami. (powtarzać po każdej inwokacji)
     Synu, Odkupicielu świata, Boże,
     Duchu Święty, Boże,
     Święta Trójco, Jedyny Boże,

     Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego,
     Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone.
     Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotnie zjednoczone,
     Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
     Serce Jezusa, świątynio Boga,
     Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
     Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
     Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
     Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
     Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne.
     Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
     Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
     Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
     Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
     Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
     Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
     Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
     Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
     Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
     Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
     Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
     Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
     Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
     Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
     Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
     Serce Jezusa, włócznią przebite,
     Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
     Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
     Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
     Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
     Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
     Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
     Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych.

     Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
     Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
     Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

     Jezu cichy i pokornego serca,
           
uczyń serca nasze według Serca twego. 

     Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Obietnice Pana Naszego uczynione czcicielom Jego Najświętszego Serca (powinny być odczytane przez prowadzącego modlitwę): 

1.   Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2.   Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3.   Będę ich pocieszał we wszystkich ich utrapieniach.
4.   Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci.
5.   Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6.   Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
7.   Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8.   Dusze gorliwe dojdą szybko do doskonałości.
9.   Błogosławić będę domy, w których wizerunek Serca mego będzie czczony.
10. Kapłanom dam dar kruszenia serc najbardziej zatwardziałych.
11. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje zapisane w mym Sercu i na zawsze w nim pozostaną.
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy przyjmą komunię św. w pierwsze piętki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty, iż nie umrą w niełasce mojej ani bez sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia. 

10. Modlitwa za kapłanów. Panie Jezu, Królu Pasterzy, prosimy Cię, abyś w niezmierzonej miłości i łaskawości Swego Najświętszego Serca zatroszczył się o wszelkie potrzeby Swoich kapłanów - pasterzy na całym świecie. Prosimy Cię, abyś przygarnął z powrotem do Serca Swego tych wszystkich Kapłanów, którzy zeszli z Twojej drogi, abyś na nowo rozpalił pragnienie świętości w sercach tych kapłanów, w których to pragnienie przygasło, abyś nieustannie obdarowywał Swoich żarliwych kapłanów pragnieniem największej świętości. Zjednoczeni w Twoim Sercu i w Sercu Maryi, prosimy Cię, abyś zaniósł naszą prośbę do Swego Ojca Niebieskiego w jedności z Duchem Świętym. Amen. 

11. Modlitwa za wszystkich członków Wspólnoty Pasterzy Chrystusa. Drogi Jezu, prosimy Cię o szczególne błogosławieństwo dla wszystkich członków Wspólnoty Pasterzy Chrystusa. Oświecaj nas nieustannie odnośnie tego szczególnego przywileju i odpowiedzialności jakie nam dałeś jako członkom Twojego ruchu Wspólnoty Pasterzy Chrystusa. Przygarnij nas blisko do Swego Serca i Serca Matki Swojej. Pozwól nam odczuć tę wielką i szczególną miłość Serca Swego, jaką obdarowujesz każdego z nas z osobna. Udziel nam łaski, abyśmy tym większą miłością mogli odwzajemnić miłość Twoją i Maryi. Kiedy zamieszkamy w Twoim Sercu i w Sercu Maryi, zatroszcz się nieskończenie o wszelkie potrzeby nasze i naszych bliskich. Zanosimy te modły za Twoim pośrednictwem do Boga Ojca, w Duchu Świętym, z Maryją, Matką naszą u boku. Amen.

12. Modlitwa za duchowe i finansowe powodzenie naszego biuletynu kapłańskiego. Ojcze, prosimy Cię o szczególne błogosławieństwo dla naszego biuletynu kapłańskiego Pasterze Chrystusa. Prosimy Cię, spraw, aby kapłani, którzy go czytają otwarli się na łaski, którymi pragniesz ich obdarować za szczególnym pośrednictwem Syna Twego. Prosimy Cię również, zadbaj o potrzeby finansowe biuletynu Pasterze Chrystusa. Zanosimy te modły przez Jezusa w Duchu Świętym, z Maryją, Matką naszą u boku. Amen. 

13. Modlitwa za całą ludzkość. Ojcze Niebieski, prosimy Cię o błogosławieństwo dla Twojej dziatwy na całym świecie.  Zatroszcz się o wszelkie nasze potrzeby. Prosimy Cię, okaż szczególną pomoc wszystkim odsuniętym, zaniedbanym i zapomnianym. Zjednoczeni z Matką Bożą, składamy naszą prośbę do Ciebie przez Jezusa i Ducha Świętego. Amen. 

14. Modlitwa do Św. Michała i Anioła Stróża:

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwościom i zasadzkom złego ducha bądź nam ochroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie błagamy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, Szatana i inne duchy złe, na zgubę dusz ludzkich krążące po świecie, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 

Aniele Boży, Stróżu mój drogi, mnie, Tobie z dobroci Bożej zleconego, oświecaj, strzeż, prowadź i rządź mną i zawsze przy mnie bądź. Amen.

15. Przerwa na cichą, osobistą modlitwę. Powinna trwać przynajmniej pięć minut. 

16. Akt oddania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

Panie Jezu, Królu Pasterzy, oddaję się Twemu Najświętszemu Sercu. Z przebitego Serca Twego narodził się Kościół, któremu nakazałeś mi służyć jako członkowi Wspólnoty Pasterzy Chrystusa w najszczególniejszy sposób. Ukazujesz Swe Serce jako symbol Swojej miłości we wszelkich jej przejawach, wraz z Twoją szczególną miłością do mnie, którego wybrałeś jako Swego towarzysza w tym ważnym zadaniu. Pomóż mi zawsze odpłacać Ci za to miłością. Pomóż mi całkowicie oddać się Tobie. Pomóż mi przeżyć życie w miłości Bożej i miłości bliźniego. Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję! 

Najświętsza Maryjo Dziewico, oddaję się twemu matczynemu i Niepokalanemu Sercu, Sercu, które stanowi symbol twego życia w miłości. Ty jesteś Matką mego Zbawiciela. Jesteś też Matką moją. Obdarzasz mnie swoją szczególną miłością jako członka Wspólnoty Pasterzy Chrystusa, ruchu, który stworzył Twój Syn jako potężne narzędzie odnowy Kościoła i świata. W zamian za miłość, oddaję się całkowicie Twojej matczynej miłości i opiece. Ty najdoskonalej podążałaś za Jezusem. Ty jesteś Jego pierwszym i doskonałym uczniem. Naucz mnie jak naśladować Ciebie w podążaniu za Nim. Bądź mi matczyną orędowniczką, abym za pośrednictwem Twego Niepokalanego Serca dał się poprowadzić do jeszcze bliższej jedności z przebitym Sercem Jezusa, Królem Pasterzy. 

17. Codzienna modlitwa. Wszyscy członkowie codziennie powinni odmawiać modlitwę do Ducha  Świętego oraz dokonać aktu oddania. Powinni również codziennie odmawiać różaniec. Jeśli pozwala na to czas, zachęcamy także do odmawiania innych wyżej podanych modlitw.


 

 

Shepherds of Christ Ministries
P.O. Box 627
China, Indiana 47250

Telephone: (toll free) 1-888-211-3041 or (812) 273-8405
FAX: (812) 273-3182